top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES
Als u lid bent, lid wilt worden of gebruik wilt maken van ons bedrijf, diensten en/of producten, doen we dat graag middels een duidelijk en transparante overeenkomst. Door u te registreren, stemt u ermee in de algemene voorwaarden en de huisregels van Moventes te accepteren en diensovereenkomstig te handelen. De algemene voorwaarden en huisregels zijn te vinden op op onze website www.moventesfit.nl. Desgewenst kunnen deze ook worden aangevraagd aan de balie van de  Moventes vestiging, de Fit Experience.

Moventes: Daarmee bedoelen we Moventes Training en Opleiding B.V. en haar diensten en producten hierna verder te noemen Moventes.


Bedrijfsfitness / company training: Werkgevers kunnen afspraken maken met Moventes, zodat hun werknemers gebruik kunnen maken van de diensten van Moventes. Dit kan gedaan worden door middel van een overeenkomst tussen Moventes  en de werkgever, waarbij werkgever bemiddelt tussen Moventes en de werknemer.
 
Deelnemer: als u als werknemer de diensten van Moventes gebruikt op basis van bedrijfsfitness, bent u zelf geen direct lid, derhalve benoemen we u als 'lid' in deze algemene voorwaarden. De deelnemer maakt gebruik van onze diensten en is daarmee direct gebonden aan de algemene voorwaarden en de huisregels.

 
Startdatum: Abonnementen gaan in op de eerste dag van de eerst volgende kalendermaand nadat Moventes de inschrijving heeft ontvangen. Indien u in de tussenliggende periode alvast gebruik wenst te maken van de diensten van Moventes, zal er voor deze periode een bijdrage gevraagd worden wat evenredig is aan de geldende abonnementskosten voor deze periode.

Registratie: Door u te registreren wordt u lid van Moventes. Registratie kan worden gedaan op een van de manieren die worden beschreven in artikel 2, lid a.
 
Lidmaatschap / overeenkomst: Middels uw registratie wordt u lid en maakt u gebruik van onze diensten. Na de registratie tekent u een overeenkomst waarmee het lidmaatschap bevestigd wordt. Hieruit voortvloeiend gelden de algemene voorwaarden en zijn de huisregels van toepassing.

 
ARTIKEL 2: LID EN TOEGANG
a. Iedereen is van harte welkom om lid te worden van Moventes. Dit kan op de volgende manieren worden gedaan:
 
1. Via de website door het invullen van het online registratieformulier www.moventesfit.nl ; of
2. Aan de balie middels het invullen van het registratieformulier.
 
b. Als u zich inschrijft via de website heeft u het recht om uw lidmaatschap binnen 7 werkdagen na de dag van inschrijving zonder opgave van reden te annuleren. U kunt dit doen op een van de manieren die worden beschreven in artikel 5 b. van deze algemene voorwaarden. Als de 7e dag in het weekend valt of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd door tot de eerstvolgende werkdag. Als u besluit om uw registratie binnen de bedenktijd te annuleren is dit geheel kosteloos, mits er gedurende deze periode geen gebruik is gemaakt van onze diensten. Als het lidmaatschap gedurende deze periode wel is gebruikt, kan Moventes een evenredig deel van de geldende abonnementskosten in rekening brengen inclusief de daarbij behorende administratiekosten.
 
c. Als u lid wordt van Moventes, bent u gedurende de tijd dat u lid bent contributie verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. De SEPA automatische incassomachtiging is ook vanaf dat moment van kracht. Als u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, heeft Moventes het recht om uw overeenkomst te beëindigen.
 
ARTIKEL 3: OPENINGSTIJDEN
a: De openingstijden zijn terug te vinden via de webste: www.moventesfit.nl  In het beginsel is er een mogelijkheid dat de openingstijden variëren. Moventes behoud zich het recht om de openingstijden te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van calamiteit / vakantie etc.

b: We willen dat de Fit Experience goed wordt onderhouden, hierdoor kan het voorkomen dat voor onderhoud we soms een tijdelijke of gedeeltelijke afsluiting niet kunnen vermijden. In dat geval hebt u geen recht op terugbetaling van lidmaatschapskosten. Als we om welke reden dan ook al dan niet volledig kunnen openen, zullen we fitnessactiviteiten buiten aanbieden.
 
ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING
a. We bieden verschillende vormen van abonnementen aan, alle details hierover zijn terug te vinden op onze website, www.moventesfit.nl of zijn op te vragen op onze locatie. 


b. Tijdens uw inschrijving kunt u aangeven welk abonnement u wilt afsluiten. U gaat een overeenkomst aan voor een periode van een half jaar. Dit abonnement is tussentijds niet opzegbaar. Na afloop van deze periode wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet. Deze is met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, na verloop van het eerste half jaar, maandelijks opzegbaar. Voor alle voorwaarden met betrekking tot onze abonnementen verwijzen wij u naar onze website, of naar onze balie op locatie.


c. Alle abonnementen dienen maandelijks vooraf betaald te worden doormiddel van Ideal betaling, SEPA of een andere vorm van automatische afschrijving.

 
d. Als we uw betaling om welke reden dan ook (bijv. onvoldoende saldo, enz.) niet kunnen innen, sturen we de automatische incasso terug naar uw bank. Als u ondanks herinneringen niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen, stellen we u in gebreke en wordt uw abonnement tijdelijk opgeschort totdat u aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Eventuele extra gemaakte kosten die hieruit voortvloeien worden bij u in rekening gebracht.
 
e. Eenmaal per jaar, geldend vanaf 1 januari, kunnen we onze tarieven met maximaal 5% verhogen. Tariefsverhogingen als gevolg van overheidsmaatregelen kunnen direct worden uitgevoerd.
 
f. We streven ernaar om de bezettingsgraad van onze lessen zo goed mogelijk te benutten. Dit betekent dat we regelmatig de (inhoud van de) lessen, het lesaanbod en het lesrooster evalueren en daar waar nodig aanpassen. Dit is van toepassing op alle soorten lessen. Overigens is het mogelijk dat een les wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven u geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de bijdrage.
 
g. Het opschorten van uw lidmaatschap om welke reden dan ook is ook niet mogelijk.
 
ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP BEËINDIGEN
a. Indien u uw abonnement wilt opzeggen dient u zich te houden aan de daarbij behorende opzegtermijn. Wij houden een opzegtermijn van 1 kalendermaand aan.
 
b. U kunt op verschillende manieren uw opzegging bekend maken. Opzeggingen dienen altijd schriftelijk te worden  gedaan. Dit kan ook per e-mail; fit@moventes.nl. Vermeld altijd duidelijk uw volledige naam, telefoonnummer en adres en uw reden van opzegging.
 
c. Binnen onze muren gaan we met respectvol met elkaar om. Indien een lid zich niet houd aan de geldende huisregels, kan Moventes het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen. De beoordeling en toetsing van ongeoorloofd gedrag ligt bij de medewerkers van Moventes.
 
d. Leden mogen geen persoonlijke training aanbieden of andere commerciële activiteiten uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van Moventes. Indien er wordt geconstateerd dat een lid zich hier niet aan houd wordt het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigd.
 
e. Onze locatie is alleen bestemd voor leden. Het is verboden om ongewenst ons pand te betreden of onbevoegde mee te nemen.

 

f. Als een lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode. Er zal echter wel € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Hier dient echter wel een schriftelijke bevestiging van behandelend arts of fysiotherapeut getoond te worden. Het bevriezen van het abonnement kan met een maximum van 3 maanden. 
 
ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a. Het volgen van een (fitness) training kan risico's met zich meebrengen. Indien u gebruik maakt van onze faciliteiten, dient u zelf in te schatten wat u aan kunt. Het gebruik van onze faciliteiten is geheel op eigen risico. In het geval van (twijfelachtige) fysieke klachten, adviseren wij u om een specialist te raadplegen.
 
b. De werknemers en vrijwilligers van Moventes zijn niet verantwoordelijk voor immateriële schade als gevolg van een ongeluk of letsel in onze Fit Experience.
 
c. Wij adviseren u om waardevolle spullen niet mee te nemen naar de Fit Experience. De ervaring is dat geen enkele kluis veilig is voor ervaren dieven. Moventes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, verlies of diefstal van uw eigendom.
 
ARTIKEL 7: KLACHTEN

Moventes streeft ernaar om een zo goed mogelijke service te verlenen naar al onze leden. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben dan  horen wij dat natuurlijk graag. U kunt zich altijd wenden tot de fitnesscoach / trainer in onze Fit Experience.
 
ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS
a. Om uw registratie te verwerken hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Moventes verwerkt uw persoonlijke gegevens op een juiste en zorgvuldige manier zoals is vastgelegd in de wet- en regelgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 
b. De privacyverklaring van Moventes geeft aan welke gegevens door ons worden verwerkt en voor welke doeleinden we dit gebruiken. In de privacy verklaring kunt u terug vinden op welke wijze u de gegevensverwerking kunt intrekken. De privacy verklaring is terug te vinden op onze website.

c. Om de veiligheid van onze mensen en goederen in en rondom onze Fit Experience te beschermen, kunnen we gebruik maken van videobewakingsapparatuur. Video en bewaking is beperkt tot de sportvloer en is niet aanwezig in het toilet, de douche en de kleedkamers.
 
ARTIKEL 9:FOTO'S & VIDEO
a. Houd er rekening mee dat er foto's en videobeelden gemaakt kunnen worden gedurende de lessen bij Moventes. Foto en film materiaal kan worden gebruikt door Moventes voor marketing doeleinden, en zal ingezet worden op internet en social media kanalen ter bevordering van de naamsbekendheid.
 
ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die door of met Moventes zijn aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen een lid en Moventes zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechtbank in de gemeente waar de vestiging is geregistreerd. 

bottom of page